ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำแนะนำเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ
ระหว่างวันที่ 09/03/2560 ถึง 08/02/2561

* หากระบบมีปัญหาในการกรอก
ติดต่อ 038-500000 ต่อ 6535