ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำแนะนำเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ
ระหว่างวันที่ 24/03/2559 ถึง 23/03/2560

* หากระบบมีปัญหาในการกรอก
ติดต่อ 038-500000 ต่อ 6535