ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำแนะนำเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ
ระหว่างวันที่ 01/07/2562 ถึง 30/06/2563

* หากระบบมีปัญหาในการกรอก
ติดต่อ 038-500000 ต่อ 6409