ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำแนะนำเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ
ระหว่างวันที่ 02/03/2561 ถึง 15/03/2562

* หากระบบมีปัญหาในการกรอก
ติดต่อ 038-500000 ต่อ 6535