ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำแนะนำเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2559

* หากระบบมีปัญหาในการกรอก
ติดต่อ 038-500000 ต่อ 6535