ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำแนะนำเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ
ระหว่างวันที่ 05/07/2564 ถึง 01/07/2565

* หากระบบมีปัญหาในการกรอก
ติดต่อ 038-500000 ต่อ 6409